Waarom is waardig werk belangrijk? Waardig werk voor een waardig leven!

Iedere persoon ter wereld zou een baan moeten hebben die hem of haar toelaat waardig te leven met en in zijn/haar basisbehoeften te voorzien. Waardig werk bundelt de menselijke verlangens naar werk. In de context van de wereldwijde crisis, de steeds meer in het oog springende miskenning van de rechten van werknemers en werkneemsters, de tekortkomingen in de sociale bescherming en de verzwakking van de sociale dialoog wordt het alsmaar duidelijker dat er dringend nood is aan versterking van de macht van de werknemers, vrouwen en mannen, al dan niet met een baan, uit de formele of de informele economie, jong en oud.

Zowel het concept als het programma Waardig werk werden oorspronkelijk in 1999 ingevoerd en gepromoot door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit heeft geleid tot het opstellen van de Agenda voor waardig werk en zijn vier pijlers: banen en duurzame bestaansmiddelen scheppen, de arbeidsrechten garanderen, de sociale bescherming uitbreiden en de sociale dialoog bevorderen. De gender- en milieukwesties zijn hierbij transversale doelstellingen. Het betreft fundamentele dimensies voor een rechtvaardige globalisering en een democratische, duurzame, billijke, solidaire en inclusieve ontwikkeling.

In 2015 werden waardig werk en zijn vier pijlers centrale elementen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s- Sustainable Development Goals) in het kader van de nieuwe Agenda 2030. Deze vormt het nieuwe referentiekader van het ontwikkelingsbeleid, zowel voor de politieke besluitvormers, de privésector als voor de actoren van het maatschappelijk middenveld en dus ook voor de vakbonden. Waardig werk is meer bepaald opgenomen in de SDG 8 die tot doel heeft ‘aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen te bevorderen’. En de belangrijkste dimensies van waardig werk werden in ruime mate in aanmerking genomen in de doelen van een groot aantal van de 16 andere doelstellingen van de nieuwe ontwikkelingsvisie van de Verenigde Naties. De verwezenlijking van waardig werk voor iedereen wordt absoluut noodzakelijk om uit te wereldcrisis te geraken en om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.