Voor een sterke en gemobiliseerde internationale vakbeweging – ‘Samen sterk’

De huidige mondiale context wordt gekenmerkt door de ontmanteling van handelsbelemmeringen, de toenemende macht van de multinationals, de veralgemeende verscherping van de concurrentie, de transformatie van de productiewijzen en de arbeidsorganisatie, de versterking van de uitbuitingslogica en de internationalisering van de politieke besluitvorming. Gezien de wederzijdse afhankelijkheid tussen Noord en Zuid en de globale toename van ongelijkheden moeten de strijdpunten gemeenschappelijk zijn. Als belangrijkste georganiseerde kracht moeten de syndicale actoren zich structureren, zich organiseren en moeten ze hun actiestrategieën aanpassen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het gaat erom een syndicale kracht te verzekeren op regionaal, internationaal en transnationaal niveau. Eenheid en coherentie, solidariteit en bijstand tussen vakbonden en werknemers uit de hele wereld zijn vandaag meer dan ooit nodig.

De syndicale actoren beschikken over een belangrijke hefboom om de eenheid van de vakbondsactie te versterken en sterke tegenmachten te vormen: het internationaal netwerksyndicalisme. Dit beoogt de opbouw van een krachtsverhouding die voldoende is om gehoord te worden, meer bepaald via de sociale dialoog, door de actoren van de privésector en de politieke besluitvormers op de verschillende bevoegdheidsniveaus, van binnenin de onderneming tot op internationaal niveau. Het is de bedoeling ertoe te komen voor alle werknemers en werkneemsters waardige levens- en werkomstandigheden te onderhandelen, om een rechtvaardige en billijke herverdeling van de middelen te verzekeren, om richting te geven aan en door te wegen op de politieke besluitvorming en op de ontwikkeling van het overheidsbeleid op nationaal, gewestelijk en internationaal niveau.

Samen met zijn partners uit het Zuiden en het Noorden werkt het ISVI rond twee prioritaire krachtlijnen:

  • De expertise versterken van de vakbonden uit het Zuiden en het Noorden m.b.t. de verschillende thema’s in verband met waardig werk, met regionale, internationale en transnationale uitdagingen en met de wijze waarop de syndicale strijd wordt gevoerd. Dit gebeurt via vormingen, frequente uitwisselingen van informatie en ervaring, evenals via regelmatige interactie tussen collega’s-vakbonden en met andere relevante partners.
  • Allianties, netwerken en coalities tussen syndicale actoren van het maatschappelijk middenveld uit het Zuiden en het Noorden die progressieve waarden delen versterken en beïnvloeden. Dit impliceert het faciliteren van de opbouw van samenwerkingsverbanden voor acties en van een gezamenlijke dynamiek tussen vakbondsmilitanten uit het Zuiden en het Noorden, en tussen militanten uit het Zuiden.

Het ISVI verbindt zich ertoe de netwerkvorming van zijn syndicale partners uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben en uit het Noorden te bevorderen.

PANAF – een netwerk voor emancipatie van de Afrikaanse werknemers en werkneemsters

Sinds januari 2012 hebben het ABVV en het ISVI zich geëngageerd in het Programma van vakbondsvorming op pan-Afrikaanse basis (PANAF). Het in 1988 opgestarte PANAF wordt beheerd door de twee Afrikaanse continentale vakbonden (IVV-Afrika en OUSA) en hun partners LO en TCO-Zweden, ABVV-België en CUT-Brazilië. In 16 Afrikaanse Franstalige, Engelstalige en Portugeestalige landen ontwikkelt PANAF een doeltreffend en duurzaam systeem van syndicale vorming op participatieve basis: de studiekringen. Per jaar krijgen tussen 70.000 en 100.000 werknemers en werkneemsters vorming.

De belangrijkste besproken thema’s zijn:

  • veiligheid en gezondheid op het werk
  • syndicale rechten en mensenrechten
  • HIV/Aids
  • preventie, beheer en beslechting van geschillen.

De doelstellingen van PANAF zijn:

  • de Afrikaanse werknemers en werkneemsters wapenen opdat ze in staat zijn praktische en concrete oplossingen te vinden voor hun problemen op de werkplek
  • de emancipatie van de Afrikaanse werknemers en werkneemsters vanuit individueel en collectief opzichtversterken
  • de eenheid van de Afrikaanse vakbondsbeweging versterken

PANAF meent dat een vakbond niet kan verwachten zijn rol van tegenmacht doeltreffend te kunnen spelen zonder sociale dialoog en zonder een brede, goed gevormde achterban.

De kernactiviteiten van het ISVI: een evenwichtig partnerschap in Noord en Zuid

De partnerschapsrelatie staat centraal in de strategie van syndicale samenwerking van het ISVI. In het Noorden en het Zuiden is het partnerschap opgebouwd als een relatie tussen vakbonden op voet van gelijkheid die elkaar wederzijds versterken om een gemeenschappelijk doel te bereiken: de verdediging en de bevordering van de collectieve belangen van werknemers en werkneemsters (actief of niet, in de formele en informele economie).

Door in te zetten op de kracht en de verantwoordelijkheid van elkeen berust het partnerschap op een solidariteitsbenadering tussen vakbonden die een visie en progressieve gemeenschappelijke waarden delen in het kader van een voortdurende evoluerend en zich structurerend vakbondsnetwerk. Voor het ISVI zijn de principes van gelijkheid, respect, vertrouwen en wederzijds begrip het richtsnoer van de partnerschapsrelatie. Het gaat erom de diversiteit en de verschillen in een wederzijds leerproces te erkennen en te respecteren.

Het ISVI en de partners van het Zuiden en het Noorden stellen zich op als ‘medebouwers’ van een project, een actie, van knowhow en een politiek standpunt. Ze beïnvloeden elkaar dus wederzijds m.b.t. de strategische en politieke koers.