In de plenaire vergadering van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft donderdag een meerderheid een resolutie aangenomen om een nieuw multilateraal mechanisme te ontwikkelen om universele sociale bescherming te versterken en te financieren.

In een context van meervoudige crisissen, heeft meer dan de helft van de wereldbevolking
geen toegang tot sociale bescherming. Hierdoor vervallen miljoenen mensen in armoede en
neemt de ongelijkheid toe. Nochtans kunnen stevige inclusieve sociale
beschermingssystemen de collectieve weerbaarheid tegen crisissen aanzienlijk verbeteren.

Sociale bescherming is een collectief voorzieningsmechanisme om het hoofd te bieden aan
onvoorziene en voorziene gebeurtenissen in het leven. Bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap,
ouderdom, verlies van werk, arbeidsongevallen, invaliditeit of overlijden van een ouder.
Sociale bescherming garandeert toegang tot gezondheidszorg en een vervangingsinkomen,
zodat mensen in moeilijke tijden een waardig leven kunnen blijven leiden.

Na een sterke mobilisatie van het maatschappelijk middenveld en in het kielzog van de
campagne ‘Sociale bescherming is een recht, geen privilege’ van FOS, IFSI en Solsoc,
gesteund door de Socialistische Mutualiteiten, het ABVV, de Algemene Centrale – ABVV en
ABVV HORVAL, diende PS-parlementslid Malik Ben Achour, samen met Vicky Reynaert van
Vooruit, Ecolo-Groen en de CD&V, een ontwerpresolutie in om de oprichting van een
‘mondiaal fonds voor Sociale Bescherming’ te steunen.

De geamendeerde tekst is enigszins anders, maar het doel blijft overeind. België moet de
oprichting van een multilateraal mechanisme verdedigen dat de financiering en versterking
van universele sociale bescherming mogelijk maakt door het verzamelen en versterken van
de financiële bijdragen van staten. Staten met onvoldoende economische en fiscale
capaciteit zouden vervolgens de mogelijkheid hebben om sociale bescherming voor hun
bevolking te voorzien, door een beroep te doen op internationale samenwerking via het
fonds.

Wij zijn verheugd dat dit initiatief vruchten heeft afgeworpen en hopen dat België hierop zal
voortbouwen om haar ambities inzake universele sociale bescherming kracht bij te zetten.