Wereldwijd heeft de helft van de drie miljard werknemers geen arbeids­contract. De internationale uitdagingen van de vakbon­den zijn groot. In de geglobaliseerde wereld met alsmaar sterker wordende multinatio­nals, met veranderingen in productiewijzen en in arbeidsorganisatie, maar ook met toe­nemende migratie, moeten werknemers zich organiseren.

In het kader van het nieuwe project van BBTK en ISVI in Indonesië met drie lokale textiel­vakbonden organiseerden BBTK, ISVI en de Indonesische vakbondspartners samen een studiedag op 5 oktober 2017.

De internationale uitdagingen van de vakbon­den zijn groot. In de geglobaliseerde wereld met alsmaar sterker wordende multinatio­nals, met veranderingen in productiewijzen en in arbeidsorganisatie, maar ook met toe­nemende migratie, moeten werknemers zich organiseren. Wereldwijd heeft de helft van de drie miljard werknemers geen arbeids­contract. 780 miljoen werknemers verdienen minder dan twee dollar per dag. Tezelfdertijd bezitten acht mannen evenveel als de 3,6 miljard armste mensen.

De voorbije jaren stelden we op internatio­naal niveau vast dat de werkgevers internati­onale arbeidsnormen zoals vakbondsvrijheid, stakingsrecht of het recht op collectieve on­derhandelingen, meer en meer in vraag stel­len. De IAO moet de bevoegdheid krijgen om erop toe te zien dat multinationals de normen naleven, net zoals ze dit al doet voor de ver­schillende landen. Het ABVV streeft naar een sterke solidariteit over de landsgrenzen heen. Via het ISVI worden dan ook meer dan 30 vakbonden structureel versterkt in Afrika, Latijns-Amerika en ook in Azië.

Ook de centrales van het ABVV nemen hierin hun verantwoordelijkheid op. Dankzij dit project met BBTK is het ABVV voor het eerst sinds 2011 terug actief in het Aziatische continent met een syndicaal samenwerkings­project. Een internationaal vakbondsproject waarin BBTK, ISVI en de Indonesische vakbonden zich als partners inzetten voor betere en veilige werkomstandigheden in de textielsector. Het project focust op de protocolakkoorden rond werkzekerheid en minimumlonen die de vakbonden in Indone­sië momenteel trachten te onderhandelen met de kledingmerken. Daarnaast wordt er gewerkt rond capaciteitsversterking van de betrokken vakbonden.