Het syndicaal netwerk voor ontwik­kelingssamenwerking TUCDN publiceerde een studie over de bij­dragen van donorlanden aan de on­twikkelingslanden met betrekking tot ‘waardig werk’.

De analyse gaat uit van vijf gevallen (Frankrijk, Japan, Zweden, Verenigd Koninkrijk, VS) om te onderzoeken op welke manier de donorlanden de vier pijlers van waardig werk steunen en financieren.

De conclusie is dat de donorlanden voorrang verlenen aan de eerste pijler (creatie van waardige jobs), maar te weinig investeren in de drie andere (arbeidsrechten, sociale be­scherming, sociale dialoog).

En België? Voor de Belgische internationale on­twikkelingssamenwerking is waardig werk (in de wet ingeschreven) een strategische prioriteit. Verschillende actoren uit het middenveld, waaron­der de drie vakbonden en de aanve­rwante ngo’s, zijn actief betrokken bij de specifieke programma’s rond waardig werk.

Het is bovendien belangrijk om even aan te stippen dat de aandacht van het ABVV en het ISVI (Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut) hoo­fdzakelijk uitgaat naar pijler 2, 3 en 4 van waardig werk – samen met de partners uit Afrika, Latijns-Amerika en Indonesië!