Sinds 2009 heeft ISVI, en het ABVV als partner, een project lopen ter ondersteuning van het Palestijnse vakverbond PGFTU, waarbij het de bedoeling is werknemers hun rechten te leren kennen.

ISVI ondersteunt de federaties van de drie sectoren (openbare diensten, gezondheidszorg, banken & verzekeringen) in de districten Hebron, Ramallah en Nablus. Zowel op lokaal als nationaal vlak worden resultaten geboekt.

De belangrijkste strategie bij het opstarten van het project bestond erin 13 vakbondsbestendigen te rekruteren en te vormen om als schakel tussen de werknemers en de vakbond op te treden. De bedoeling was vorming te geven aangepast aan het kluwen van de dagelijkse leefwereld van de Palestijnse werknemers van wie er meer dan 100.000 in de Israëlische economie tewerkgesteld zijn. « Vormingswerkers van de PGFTU geven les over de belangrijkste punten van de Palestijnse, Israëlische en Jordaanse wetgeving, zegt Laurent Atsou, projectbeheerder belast met Palestina in de schoot van het ISVI. De versnippering van het land bemoeilijkt de taak van de vakbondsmensen want ze moeten voortdurend werken met verschillende administraties, grote omwegen maken om beide plaatsen met elkaar te verbinden. De wetgeving op de Westelijke Jordaanoever is niet noodzakelijk dezelfde als in de Gazastrook. Ook Jeruzalem is in verschillende stukken opgedeeld met elk hun eigen rechtsstelsel. »

Proactieve bestendigen opleiden

Een van de eerste opdrachten van de 13 in Hebron, Ramallah en Nablus gevormde syndicalisten was een inventaris te maken van alle in hun gebied gevestigde bedrijven. « Daarna bezochten ze die een na een om de problemen van de werknemers op te lijsten en te bekijken welke ondersteuning ze onmiddellijk of via de vakbond konden geven,  gaat Laurent Atsou verder. Die rechtstreekse contacten met de werknemers geven een proactief beeld van de vakbeweging en vormen een gelegenheid om diverse activiteiten voor te stellen: workshops, projectie van sensibilisatiefilms, enz. In ondernemingen waar enkele werknemers zich al georganiseerd hadden, bouwden de bestendigen de vakbondsstructuur verder uit. In bedrijven waar er niets bestond probeerden ze werknemers te vinden met wie een vakbondsvertegenwoordiging opgezet kon worden ». 

12 van de 13 bestendigen die in het kader van dit project gevormd werden, zijn vrouwen, hetgeen nieuwe mogelijkheden schept voor de Palestijnse vakbonden. « We hebben een vertrouwensrelatie met de werkneemsters opgebouwd, onderstreept Hayat Ewedah, bestendige in de openbare sector in Nablus. Sommige onder hen waren het slachtoffer van intimidatie, het soort misbruik dat je niet zomaar aan de grote klok hangt, maar onder vrouwen kunnen wij daar makkelijker over praten. Een aantal problemen konden we in der minne regelen. In de openbare sector gaan wij ter plaatse daar waar vooral vrouwen werken want vooral zij zijn het slachtoffer van discriminatie, meer bepaald wat hun loon betreft. Wij proberen ze bewust te maken van hun rechten ».  

Concrete resultaten

Het sensibiliseringswerk en die contacten van de 13 bestendigen werpen concrete vruchten af. Zo hielpen zij de vakbond van de openbare sector in Nablus bij het verkrijgen van een herziening van de arbeidsovereenkomsten in de filialen van een belangrijke winkelketen. Voortaan respecteren de nieuwe contracten de wet op het minimumloon. In Hebron konden dankzij de toename van het aantal leden nieuwe vakbonden opgericht worden die bij de PGFTU aangesloten zijn. In Ramallah sloten de bestendigen een overeenkomst met het Technisch Instituut UTI waardoor de PGFTU voor alle gegradueerde vrouwen een workshop over de Palestijnse wetgeving kon organiseren. « In sommige gezondheidscentra in Nablus spraken we met artsen die niet eens hun rechten kenden, onderstreept Rania Shqair, bestendige uit de gezondheidssector. Door ons project kennen ze nu hun rechten. »

ISVI (en het ABVV als partner) ondersteunt hun Palestijnse partner ook internationaal. « We leveren ook een bijdrage aan het zichtbaar maken van de strijd van de Palestijnse werknemers in de schoot van de ABVV-instanties en de internationale vakbondsorganisaties zoals het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV), stelt Laurent Atsou. De internationale vakbeweging kan helpen bij het tot stand brengen van een constructieve dialoog, bijvoorbeeld tussen de Israëlische en de Palestijnse vakbond, in het belang van alle werknemers en niet in het belang van één (politieke) partij ».

Binnen de Belgische civiele maatschappij neemt het ABVV deel aan diverse platformen (zoals het CNCD) waarbij het informeert over de problemen van de Palestijnse werknemers en toont hoe zij meewerken aan de opbouw van de Palestijnse staat. Bij de campagne « Made in Illegality » waarbij de stopzetting gevraagd wordt van de handelsbetrekkingen tussen België en de door Israël bezette gebieden, helpt de ervaring van onze Palestijnse partnervakbond  ons bij het getuigen over de concrete situatie van de werknemers in de bedrijven in die bezette gebieden.

Dankzij de begeleiding van ISVI (en het ABVV als partner) werd ook de interne democratie in de schoot van de Palestijnse partnervakbonden verbeterd : er worden regelmatig verkiezingen georganiseerd, er worden structuren opgericht die regelmatig vergaderen, de vrouwen kregen een betere plaats in de vakbond. Husain Foqahaa, lid van het nationaal secretariaat van de PGFTU, stelt dat dit samenwerkingsproject een belangrijke rol gespeeld heeft in de evolutie van de Palestijnse vakbeweging: « Vóór de akkoorden van Oslo zat de Palestijnse vakbond in een volledig isolement en hadden wij weinig of geen ervaring met vakbondswerking. Sinds het doorbreken van het internationaal isolement en onze samenwerking met de internationale vakbonden hebben we veel geleerd op het gebied van onderhandelings- en communicatietechnieken. We zijn de belangrijkste gesprekspartner van de Palestijnse regering en werkgevers geworden wat arbeidskwesties betreft. Het standpunt van de vakbonden zit weerspiegeld in de overeenkomsten op politiek, economisch en sociaal vlak, voor een stuk dankzij de steun van het project ».  

Informatie

ISVI - Palestina