Pays Action Placeholder
Pays Action
Bekijk de foto's Bekijk de foto's Bekijk de foto's

De context

In de huidige mondiale context is het streven naar een rechtvaardige, duurzame, inclusieve en solidaire maatschappij – zowel in het Noorden als in het Zuiden – een heuse uitdaging. Waardig Werk voor iedereen is dé hefboom voor de verandering waar je niet omheen kunt. Samen met zijn partners in Noord en Zuid is het ISVI op twee fronten tegelijk actief, namelijk op individueel én op politiek niveau. In het kader van de opvoeding tot solidair wereldburgerschap (‘Education à la citoyenneté mondiale et solidaire’ of ECMS in het Frans) wil het ISVI veranderingen op individueel niveau – bij de Belgische socialistische vakbondsbasis – aanmoedigen om zo te mobiliseren rond de internationale uitdagingen. Het ISVI volgt ook de lijn van de veranderingen op politiek niveau.

Sensibiliseren, informeren, werken aan de bewustwording en mobiliseren van de Belgische socialistische vakbeweging rond de thema’s Noord-Zuid…

De acties van het ISVI zijn erop gericht de Belgische socialistische beweging in al haar vakbondsgeledingen te sensibiliseren rond een belangrijke inzet, namelijk de ontwikkeling en de opbouw van rechtvaardige en evenwichtige mondiale relaties in een geglobaliseerde context. Dit verloopt via ateliers waar (praktijk)ervaringen uitgewisseld worden onder syndicalisten uit Noord en Zuid, via seminaries, debatten, vormingssessies, campagnes… en tal van andere activiteiten gericht op een beter inzicht in de Noord-Zuidrelaties.

Of met een emancipatorische bedoeling een bewuste en kritische kijk helpen verwerven, inzicht ook in de wereldproblematiek en in de onderlinge afhankelijkheid Noord-Zuid, in de arbeids- en levensomstandigheden en de strijd van werknemers en syndicalisten in andere delen van de wereld. Doorheen zijn acties en via opvoeding tot een solidair wereldburgerschap moedigt het ISVI de socialistische vakbeweging aan om tot actie over te gaan uitgaand van de progressieve waarden en van de internationale solidariteit.

Op naar een maatschappelijke en politieke verandering …

Samen met andere vakbonden, met het maatschappelijk middenveld en met sociale bewegingen in Noord en Zuid verbindt het ISVI er zich toe te handelen met het oog op een maatschappelijke en politieke verandering. Dit gebeurt door de politieke besluitvormers ruim genomen te interpelleren die in de uitoefening van hun functie initiatieven nemen en richting geven aan hun beleid dat een impact heeft in België maar ook in de landen in het Zuiden en op hun bevolkingen. Door alternatieven te steunen via de ontwikkeling van acties en kritische beleidsanalyses zet het ISVI zich in voor actie met politieke weerslag uitgevoerd door netwerken, platformen, coalities en allianties tussen instanties waarbij het ISVI is aangesloten, op Belgisch en internationaal niveau.

Het ISVI is ervan overtuigd dat mobilisering en collectieve actie zorgen voor de nodige maatschappelijke verankering met het oog op een ruimere politieke verandering, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

  

Het ABVV, een bevoorrechte partner voor de actie van het ISVI in het Noorden …

Het ABVV – Algemeen Belgisch Vakverbond – is een Belgische vakbond met 1.545.000 leden die dagelijks ijvert voor meer sociale rechtvaardigheid, voor een betere verdeling van de rijkdommen, voor meer gelijkheid in de wereld van de arbeid. Het streeft ernaar in te spelen op de zorgen en de ongerustheid van de werknemers en werkneemsters, en tegelijkertijd een collectief en solidair samenlevingsproject te verdedigen. Het ABVV wil strijden voor een sterke sociale zekerheid, een sterk sociaal overleg en sterke arbeidsrechten op federaal niveau. Het verdedigt een arbeidswereld die de sociale problemen en het belang van de werknemers centraal plaatst. Het ABVV wijst een economisch en financieel systeem af dat volledig op winstbejag is gericht.

Het ABVV zet zich ook in voor de verdediging van de werknemers en werkneemsters op Europees en internationaal niveau. In een geglobaliseerde wereld is ijveren op nationaal niveau voor de erkenning van de fundamentele rechten onvoldoende. Er moet ook solidair gehandeld worden op Europees en internationaal niveau. Het ABVV is aanwezig en actief op het werkveld en ondersteunt de syndicale samenwerking in Europa en elders in de wereld. Het is de ambitie van het ABVV om bij te dragen aan de verwezenlijking van de uitdagingen op het gebied van de klimaatverandering en de economische crisis, en om tegelijkertijd de sociale ongelijkheden te verminderen.

Het ABVV omvat 3 intergewestelijken, in overeenstemming met de federale structuur van de Belgische Staat. Het telt 16 gewestelijke afdelingen die de leden (m/v) groeperen naargelang van de activiteitensector.

Voor het ISVI is het ABVV een bevoorrechte partner in zijn actie van ‘opvoeding tot solidair wereldburgerschap’ in het Noorden. In een dynamiek van gezamenlijke opbouw van verschillende activiteiten met het ABVV kan het ISVI een vermenigvuldigend effect in zijn acties verkrijgen. Het ABVV stelt het ISVI immers in staat zijn vakbondsdelegees en militanten tot op bedrijfsniveau te bereiken. Dankzij deze unieke aanpak kan het ISVI, via het ABVV en zijn delegees, door een domino-effect vanuit Belgische ondernemingen, een dynamiek van sociale verandering in het Zuiden op gang brengen ten gunste van eerlijke productie- en consumptieketens Noord-Zuid. In de acties van het ISVI in het Zuiden levert het ABVV politieke ondersteuning, faciliteert het de netwerkvorming en biedt het specifieke knowhow. Dit zorgt voor een bijkomende band tussen de partners uit het Noorden en het Zuiden van het ISVI.