Pays Action Placeholder
Pays Action
Bekijk de foto's Bekijk de foto's

De context

Met 9 ondernemingen op 10 die onder de informele economie vallen, is de noodzaak van de Agenda voor waardig werk in Benin meer dan gewoon een slogan. Het gebrek aan toegang tot sociale bescherming in geval van ziekte, arbeidsongeval of moederschap, het ontbreken van een arbeidsovereenkomst, de onzekere inkomsten of het analfabetisme zijn de trieste realiteit van de werknemers – voornamelijk werkneemsters bovendien – die werkzaam zijn in verschillende sectoren van deze informele economie.

In een partnerschap met CSA-Benin en UNSTB (2 van de 8 vakbonden die door de regering worden erkend), ontwikkelden het ISVI en het ABVV een project voor vakbondssamenwerking dat een geleidelijke verandering van de informele economie beoogt door middel van 3 aanvullende strategieën.
Een eerste strategie bestaat erin om aan zo veel mogelijk werknemers toegang te verschaffen tot een basisvorming door middel van een breder programma voor werknemerseducatie, ondersteund door het PANAF-programma voor pan-Afrikaanse vakbondssamenwerking, waarin de Zweedse organisaties LO en TCO, de Braziliaanse CUT-Brasil, het Belgische ABVV, IVV-Afrika en de OUSA (Organisatie van de Vakbondseenheid in Afrika) samenzitten. Het programma met ISVI is gericht op bewustmaking van werknemers en het zoeken naar oplossingen voor concrete problemen die zij ondervinden op de werkvloer. In 2017 werden 120 animatoren van studiecirkels opgeleid en/of bijgeschoold. Op hun beurt bereikten zij 8.551 werknemers, onder wie 3.233 vrouwen (37,8%).

De tweede strategie is gebaseerd op vormingsprogramma’s voor syndicale bewustmaking. De werknemers krijgen via die programma’s tools en concrete informatie aangereikt om een halt toe te roepen aan sommige pijnpunten, zoals het ontbreken van een gezondheids- en veiligheidsbeleid in de informele productie-eenheden en de afwezigheid van een afdoend financieel beheer, waardoor de werknemers geen regelmatig loon ontvangen. In 2017 volgden 385 militanten uit verschillende sectoren van de informele economie dergelijke vorming, met het doel om een geleidelijke verandering van de informele economie in gang te zetten.

De derde strategie tenslotte, is gericht op het aanmoedigen van de sociale dialoog en de formulering van een consensus tussen de belangrijkste spelers van de arbeidswereld. Deze laatstgenoemde doelstelling overstijgt ook het economische kader aangezien het een krachtige hefboom is voor de promotie van goede vormen van governance, van vrede en van sociale stabiliteit. In dit verband was de balans van 2017 zeer gemengd. Enerzijds waren alle sociaaleconomische actoren tevreden over de oprichting van een nationale raad voor sociale dialoog: de CNDS (“Conseil national du dialogue social”), voorgezeten door een voormalig Algemeen Secretaris van CSA-Benin. De CNDS moet de verschillende organen en structuren opzetten voor de sociale dialoog op sectoraal en departementaal niveau, voor de openbare diensten en de privésector en is ook belast met het opstellen van een periodiek verslag over de voortgang van de sociale dialoog op nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau, om na te gaan in welke mate de regering, de werkgevers en de werknemers kunnen overleggen in een niet-vijandige sfeer, op zoek kunnen gaan naar gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van een beleid en richtlijnen. Anderzijds heeft de regering er in 2017 ook alles aan gedaan om het wantrouwen van de sociale partners te voeden en was de CNDS niet in staat om het vertrouwen te herstellen. De opeenvolgende aanvallen op de syndicale rechten, met als hoogtepunt de afkondiging van een wet die het stakingsrecht verbiedt voor de gezondheidssector en justitie en de arrestatie van syndicalisten door de regering, heeft de werknemers die binnen de verschillende sociale overlegorganen zetelen, ertoe gebracht hun deelname op te schorten, omdat ze vonden dat de regering een parodie op het sociaal overleg opvoerde.
Dit orgaan moet nagaan in welke mate de regering, de werkgever en de werknemers kunnen overleggen in een niet-vijandige sfeer, om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van een beleid en richtlijnen voor de verschillende spelers. Anderzijds was dit orgaan niet in staat om het vertrouwen tussen de verschillende spelers te herstellen en een grote beweging van sociaal protest te voorkomen. De opeenvolgende overtredingen, waarvan het hoogtepunt de afkondiging was van de wet die het stakingsrecht verbiedt voor de gezondheidssector en justitie, alsook het gevangennemen van sommige syndicalisten door de regering, hebben de werknemers die binnen alle organen voor sociaal overleg zetelen, ertoe gebracht hun deelname op te schorten omdat ze vinden dat de regering een parodie op het sociaal overleg opvoert.

Enkele cijfers

 • >10,9 miljoen

  Bevolking

 • 90%

  Informele economie (ondernemingen)

 • 60%

  Werkloosheidscijfer

 • 47%

  Analfabetisme

 • 4

  Plaats in Afrikaanse katoenproductie

 • 167

  Welzijnsindex (/188 landen)